4.3.1 Otevřená data o vzdělávání a vzdělávací soustavě

Téma: Otevřené vzdělávání

Gestor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Průběžný stav implementace závazku:

Milníky Počátek Konec Stav
1. Prezentace dat stávajícího Rejstříku škol a školských zařízení formou otevřených dat, vč. jejich zavedení v Národním katalogu otevřených dat (zatímní řešení do spuštění ostrého provozu RIS MŠMT) 1.9.2018 1.1.2019 Splněno.
2. Realizace veřejné zakázky na dodavatele RIS MŠMT 2.7.2018 31.3.2020 (doposud neukončeno) Probíhá (info o stavu – viz komentář).
3. Realizace RIS MŠMT 1.4.2020 31.3.2023 S ohledem na milník č. 2 nebylo doposud zahájeno. Počátek bude aktualizován v závislosti na jeho výsledku.
4. Pilotní provoz RIS MŠMT 31.7.2022 31.7.2023 Počátek a konec bude aktualizován v závislosti výsledku milníku č. 2.
5. Ostrý provoz RIS MŠMT (zahrnující automatizovanou publikaci veřejných dat v otevřeném formátu a jejich zavedení v Národním katalogu otevřených dat) 1.2.2023 31.3.2023 Počátek a konec bude aktualizován v závislosti výsledku milníku č. 2.

Komentář:

I. září 2018 – listopad 2018

V daném období proběhla příprava SW vybavení pro automatizovanou prezentaci datových sad z Rejstříku škol a školských zařízení a Rejstříku školských právnických osob v podobě otevřených dat a současně také příprava podkladů pro publikaci metadat těchto datových sad v Národním katalogu otevřených dat. V souladu s milníkem č. 2 tohoto závazku proběhla administrace zadávacích řízení veřejných zakázek vyhlášených v souvislosti s realizací RIS MŠMT.

II. prosinec 2018 – únor 2019

V prosinci 2018 byla zprovozněna definitivní verze otevřených dat z Rejstříku škol a školských zařízení a Rejstříku školských právnických osob a současně byl zprovozněn Lokální katalog otevřených dat MŠMT s tím, že bude registrován v Národním katalogu otevřených dat. Od ledna 2019 běží rutinní provoz – otevřená data školského rejstříku jsou aktualizována 5x týdně. Metadata publikovaná v LKOD byla upravena podle připomínek garantů otevřených dat na MV.

Probíhající výběrové řízení na dodavatele RIS MŠMT nebylo doposud ukončeno, a to z důvodu řízení ÚOHS zahájeného na základě námitky podané jedním z uchazečů.

III. březen 2019 – květen 2019

Výběrové řízení na dodavatele RIS MŠMT stále probíhá. ÚOHS v prosinci 2018 rozhodl o zrušení „zakázky“, ale toto své rozhodnutí na konci března 2019 na základě námi podaného rozkladu zrušil a na začátku dubna opět obnovil správní řízení v dané věci. Aktuálně je tedy očekáváno rozhodnutí ÚOHS, na jehož základě bude určen další postup.

IV. červen 2019 – srpen 2019

Navazujeme na předchozí běh událostí týkající se veřejné zakázky na Dodávku a podporu provozu RIS MŠMT.

ÚOHS vyhověl dne 29. 3. 2019 námi podanému rozkladu a 9. 4. 2019 obnovil správní řízení. Po novém projednání však ÚOHS dne 5. 6. 2019 zaslal rozhodnutí, v němž konstatoval, že se v rozhodnutí o námitkách stěžovatele žadatel nevyjádřil ke všem skutečnostem stěžovatelem tvrzeným, a tímto rozhodnutím ÚOHS rozhodnutí o námitkách zrušil. Toto rozhodnutí ÚOHS však MŠMT nepovažovalo za relevantní, neboť odůvodnění tohoto rozhodnutí bylo do značné míry vnitřně rozporné a částečně nezákonné. Rozklad tedy proti tomuto rozhodnutí MŠMT nepodalo. Hlavním důvodem však byla především potřeba realizace projektu bez nebezpečí časové tísně a nutnost zrušení zadávacího řízení na dodávku a podporu provozu RIS MŠMT. 26. 6. 2019 MŠMT zrušilo veřejnou zakázku na Dodávku a podporu provozu RIS MŠMT ze zákonných důvodů. Proti tomuto rozhodnutí zbylý účastník podal námitku. Námitce však nebylo ze strany MŠMT vyhověno.

Dne 30. 7. 2019 byla podána Řídícímu orgánu žádost o změnu a to konkrétně žádost o prodloužení realizace projektu z důvodu zrušení zadávacího řízení. Této žádosti bylo na konci července vyhověno a termín ukončení realizace je posunut na 31. 3. 2023. Během září 2019 bude tedy znovu vyhlášena veřejná zakázka na Dodávku a podporu provozu RIS MŠMT a během následujících měsíců rovněž veřejná zakázka na Odborné konzultace a dozor při implementaci RIS MŠMT.

V. září 2019 – listopad 2019

Během září byla přeložena Řídícímu orgánu IROP zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na Dodávku a podporu provozu RIS MŠMT. Řídící orgán IROP provedl důslednou kontrolu této dokumentace. Následovalo vyjasnění a zapracování všech doporučení a připomínek vznesených Řídícím orgánem. Zadávací řízení veřejné zakázky na Dodávku a podporu provozu RIS MŠMT tak bylo následně zahájeno 30. 9. 2019 (zveřejněním v NEN) a lhůta pro podání námitek uplynula 14. 11. 2019. Nyní probíhá hodnocení nabídek hodnotící komisí, které směřuje k výběru vhodného dodavatele.

Mezitím bylo dne 8. 11. 2019 zahájeno zadávací řízení na veřejnou zakázku Odborné konzultace a dozor při implementaci RIS MŠMT, jehož lhůta pro podání nabídek by měla uplynout 9. 12. 2019. Bude následovat rovněž hodnocení komisí a následný výběr dodavatele.

VI. prosinec 2019 – únor 2020

Zadávací řízení veřejné zakázky na Dodávku a podporu provozu RIS MŠMT stále pokračuje a probíhá hodnocení nabídek odbornou komisí.

Zadávací řízení na veřejnou zakázku Odborné konzultace a dozor při implementaci RIS MŠMT, bylo vyhlášeno již podruhé. A to v období od 17. 12. 2019 do 3. 2. 2020 a v obou případech jsme neobdrželi žádnou nabídku. Tato veřejná zakázka bude v nejbližší době vyhlášena znovu.

VII. březen 2020 – květen 2020

Zadávací řízení veřejné zakázky na Dodávku a podporu provozu RIS MŠMT ovlivnilo zavedení mimořádného opatření. Ukončení procesu hodnocení nabídek výrazně zatížila epidemiologická situace v ČR spojená s výskytem COVID-19 a dopady této krize, zejména pak zavedená krizová a mimořádná opatření Vlády ČR, a zadávací řízení tak nebylo dosud ukončeno.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.