4.2.3 Zvýšení povědomí o problematice oznamovatelů protiprávního jednání (whistleblowerů)

Téma: Otevřená justice a boj s korupcí

Gestor: Úřad vlády ČR (od 1. 1. 2019 Ministerstvo spravedlnosti)

Průběžný stav implementace závazku:

Milníky Počátek Konec Stav
1. Pořádání akcí (workshopy, semináře, školení) k problematice ochrany oznamovatelů 1.9.2018 31.12.2021 Plněno omezeně.
2. Osvětová kampaň k problematice oznamovatelů protiprávního jednání 1.9.2018 31.12.2021 Prozatím nezahájeno.
3. Zpracování komparativní analýzy 1.9.2018 31.12.2021 Prozatím nezahájeno.

Komentář:

I. září 2018 – listopad 2018

Vzhledem k úzké provázanosti většiny aktivit závazku na vypracování a schválení nového zákona o ochraně oznamovatelů, který je v současné době v mezirezortním připomínkovém řízení, je zatím průběžně naplňován pouze milník pořádání akcí k problematice ochrany oznamovatelů, kdy tyto akce jsou prozatím omezeny na prostředí státní správy. U připravovaného návrhu zákona o ochraně oznamovatelů došlo k prodloužení termínu jeho předložení vládě ze září 2018 na konec roku 2018, a to i vzhledem k současně vyjednávanému návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie.

II. prosinec 2018 – únor 2019

V rámci osvěty, která probíhá příležitostně i před započetím koordinované osvětové kampaně navázané na projednávání a přijetí nového zákona o ochraně oznamovatelů, se zástupci Ministerstva spravedlnosti jako řečníci zúčastnili veřejného diskusního fóra s názvem „Oznamovatel – hrdina nebo práskač?“ pořádaného Nadačním fondem proti korupci dne 19. února 2019 od 16:00 v centru DOX (https://www.facebook.com/events/2228898450657408?refid=52&__tn__=%2As-R). Zmíněný návrh zákona o ochraně oznamovatelů a související změnový zákon byly v únoru 2018 vloženy do elektronické knihovny eKLEP ve verzi pro jednání vlády.

III. březen 2019 – květen 2019

I v tomto období v rámci osvěty, která probíhá příležitostně i před započetím koordinované osvětové kampaně navázané na projednávání a přijetí nového zákona o ochraně oznamovatelů, zástupce Ministerstva spravedlnosti vystoupil na workshopu „Whistleblowing (nejen) ve státní správě pořádané Transparency International – Česká republika dne 13. března 2019 od 9.00 hod. v sídle Anglo-americké univerzity (https://www.transparency.cz/zveme-vas-na-workshop-whistleblowing-nejen-ve-statni-sprave/). U zmíněného návrhu zákona o ochraně oznamovatelů a souvisejícího změnového zákona bylo v dubnu 2019 započato jejich projednávání Legislativní radou vlády, které bylo následně přerušeno do doby ukončení legislativního procesu návrhu Směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie tak, aby předkládané návrhy již mohly přijatou směrnici plně implementovat.

IV. červen 2019 – srpen 2019

Ve sledovaném období proběhlo dne 30. srpna 2019 jednání pracovní komise k whistleblowingu, na kterém byly pod vedením zástupců Ministerstva spravedlnosti projednávány jednotlivé články návrhu Směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie a byly diskutovány jednotlivé možnosti jejich implementace v rámci vládního návrhu zákona o ochraně oznamovatelů.

V. září 2019 – listopad 2019

Dne 26. září 2019 proběhlo další jednání pracovní komise k whistleblowingu, na kterém byly pod vedením zástupců Ministerstva spravedlnosti projednány zbývající články návrhu Směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie, které nebyly projednány na jednání předchozím, a rovněž byly diskutovány jednotlivé možnosti jejich implementace v rámci vládního návrhu zákona o ochraně oznamovatelů. Dále ve čtvrtek 17. října 2019 zástupce Ministerstva spravedlnosti aktivně vystoupil na konferenci Business Integrity Forum, kterou pořádala Transparency International ČR společně s EY Česká republika. Mezi tématy byla rovněž problematika whistleblowingu a diskutován byl také příslušný návrh evropské směrnice (https://www.transparency.cz/business-integrity-forum-duvera-je-nejdulezitejsi-slozkou-pro-efektivni-fungovani-mechanismu-v-oblastech-whistleblowingu-a-compliance/). Návrh zmíněné směrnice byl následně dne 23. října 2019 schválen. Návazné aktivity Ministerstva spravedlnosti tak budou směřovat k urychlenému přijetí příslušné implementační právní úpravy a k vysvětlování jejich principů jak v rámci legislativního procesu, tak odborné i laické veřejnosti.