4.2.3 Zvýšení povědomí o problematice oznamovatelů protiprávního jednání (whistleblowerů)

Téma: Otevřená justice a boj s korupcí

Gestor: Úřad vlády ČR (od 1. 1. 2019 Ministerstvo spravedlnosti)

Průběžný stav implementace závazku:

Milníky Počátek Konec Stav
1. Pořádání akcí (workshopy, semináře, školení) k problematice ochrany oznamovatelů 1.9.2018 31.12.2021 Plněno omezeně.
2. Osvětová kampaň k problematice oznamovatelů protiprávního jednání 1.9.2018 31.12.2021 Prozatím nezahájeno.
3. Zpracování komparativní analýzy 1.9.2018 31.12.2021 Prozatím nezahájeno.

Komentář:

I. září 2018 – listopad 2018

Vzhledem k úzké provázanosti většiny aktivit závazku na vypracování a schválení nového zákona o ochraně oznamovatelů, který je v současné době v mezirezortním připomínkovém řízení, je zatím průběžně naplňován pouze milník pořádání akcí k problematice ochrany oznamovatelů, kdy tyto akce jsou prozatím omezeny na prostředí státní správy. U připravovaného návrhu zákona o ochraně oznamovatelů došlo k prodloužení termínu jeho předložení vládě ze září 2018 na konec roku 2018, a to i vzhledem k současně vyjednávanému návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie.

II. prosinec 2018 – únor 2019

V rámci osvěty, která probíhá příležitostně i před započetím koordinované osvětové kampaně navázané na projednávání a přijetí nového zákona o ochraně oznamovatelů, se zástupci Ministerstva spravedlnosti jako řečníci zúčastnili veřejného diskusního fóra s názvem „Oznamovatel – hrdina nebo práskač?“ pořádaného Nadačním fondem proti korupci dne 19. února 2019 od 16:00 v centru DOX (https://www.facebook.com/events/2228898450657408?refid=52&__tn__=%2As-R). Zmíněný návrh zákona o ochraně oznamovatelů a související změnový zákon byly v únoru 2018 vloženy do elektronické knihovny eKLEP ve verzi pro jednání vlády.

III. březen 2019 – květen 2019

I v tomto období v rámci osvěty, která probíhá příležitostně i před započetím koordinované osvětové kampaně navázané na projednávání a přijetí nového zákona o ochraně oznamovatelů, zástupce Ministerstva spravedlnosti vystoupil na workshopu „Whistleblowing (nejen) ve státní správě pořádané Transparency International – Česká republika dne 13. března 2019 od 9.00 hod. v sídle Anglo-americké univerzity (https://www.transparency.cz/zveme-vas-na-workshop-whistleblowing-nejen-ve-statni-sprave/). U zmíněného návrhu zákona o ochraně oznamovatelů a souvisejícího změnového zákona bylo v dubnu 2019 započato jejich projednávání Legislativní radou vlády, které bylo následně přerušeno do doby ukončení legislativního procesu návrhu Směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie tak, aby předkládané návrhy již mohly přijatou směrnici plně implementovat.

IV. červen 2019 – srpen 2019

Ve sledovaném období proběhlo dne 30. srpna 2019 jednání pracovní komise k whistleblowingu, na kterém byly pod vedením zástupců Ministerstva spravedlnosti projednávány jednotlivé články návrhu Směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie a byly diskutovány jednotlivé možnosti jejich implementace v rámci vládního návrhu zákona o ochraně oznamovatelů.

V. září 2019 – listopad 2019

Dne 26. září 2019 proběhlo další jednání pracovní komise k whistleblowingu, na kterém byly pod vedením zástupců Ministerstva spravedlnosti projednány zbývající články návrhu Směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie, které nebyly projednány na jednání předchozím, a rovněž byly diskutovány jednotlivé možnosti jejich implementace v rámci vládního návrhu zákona o ochraně oznamovatelů. Dále ve čtvrtek 17. října 2019 zástupce Ministerstva spravedlnosti aktivně vystoupil na konferenci Business Integrity Forum, kterou pořádala Transparency International ČR společně s EY Česká republika. Mezi tématy byla rovněž problematika whistleblowingu a diskutován byl také příslušný návrh evropské směrnice (https://www.transparency.cz/business-integrity-forum-duvera-je-nejdulezitejsi-slozkou-pro-efektivni-fungovani-mechanismu-v-oblastech-whistleblowingu-a-compliance/). Návrh zmíněné směrnice byl následně dne 23. října 2019 schválen. Návazné aktivity Ministerstva spravedlnosti tak budou směřovat k urychlenému přijetí příslušné implementační právní úpravy a k vysvětlování jejich principů jak v rámci legislativního procesu, tak odborné i laické veřejnosti.

VI. prosinec 2019 – únor 2020

Ve sledovaném období probíhala intenzivní příprava realizace projektu v programu Good Governance financovaného z fondů EHP a Norska, který by měl být zahájen od 1. 5. 2020 a v rámci kterého by mělo být realizováno množství aktivit směřujících k naplnění milníků 1 a 2.

V souvislosti se zpracováváním komparativní analýzy (milník 3) se zástupce Ministerstva spravedlnosti z Odboru střetu zájmů a boje proti korupci zúčastnil jednání platformy Network of European Integrity of Whistleblowing Authorities (NEIWA), které se konalo v termínu 2. 12. 2019 v Paříži a navazující konference k ochraně oznamovatelů pod záštitou Úřadu pro ochranu práv (Défenseur des Droits), jejímž hlavním cílem bylo zvýšení povědomí o institutu ochrany oznamovatelů včetně podání informace o směrnici.

Jednání platformy NEIWA, kterou založili zástupci úřadu ombudsmana v Nizozemsku v polovině roku 2019 v reakci na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (směrnice), se zúčastnili především zástupci veřejného sektoru, kteří jsou nebo budou prošetřovateli oznámení protiprávních jednání – NEIWA byla ustavena pro pomoc členským státům s implementací směrnice, zároveň však funguje jako platforma, která se zabývá praktickými dopady právní úpravy do praxe. Na konferenci pořádané Úřadem pro ochranu práv (Défenseur des Droits) patřili mezi hosty např. oznamovatelka v případu Mediator, zakladatelé platformy NEIWA, zástupkyně Transparency International, či francouzská ministryně spravedlnosti.

VII. březen 2020 – květen 2020

Z hlediska naplňování milníku č. 1 a s ohledem na mimořádná opatření v souvislosti s pandemií COVID19 neprobíhaly v rámci sledovaného období žádné relevantní aktivity.

Rovněž v souvislosti s úkolem zpracování komparativní analýzy (milník č. 3) se ve druhém čtvrtletí roku 2020 konal v rámci platformy Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities (NEIWA) videokonferenční hovor za účasti vybraných zástupců členských států k předem definovaným oblastem Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (směrnice). K uvedeným oblastem bylo mezi zástupci členských států provedeno dotazníkové šetření, jehož cílem bylo získat informace pro zajištění co nejjednotnější transpozice směrnice v členských státech. Výsledky a další postup budou prezentovány na jednání NEIWA na konci června roku 2020.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.