4.1.1 Zavádění principů řízení kvality ve služebních úřadech (v rozsahu kritérií zlepšování nebo v rozsahu komplexních metod řízení kvality)

Téma: Řízení kvality ve státní službě

Gestor: Ministerstvo vnitra – Sekce pro státní službu

Průběžný stav implementace závazku:

Milníky Počátek Konec Stav
1. Zavádění principů řízení kvality ve služebních úřadech (Ověřitelný výstup: Počet služebních úřadů se zavedenými kritérii zlepšování nebo v rozsahu komplexních metod řízení kvality dle usnesení vlády ze dne 4. dubna 2018 č. 214. 1.9.2018 30.6.2021 plněn

Komentář:

I. září 2018 – listopad 2018

Závazek je plněn v souladu s Postupem zavádění systému řízení kvality v rámci služebního úřadu uvedeným v Metodickém pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech (schváleného usnesením vlády č. 214 ze dne 4. dubna 2018). Sekce pro státní službu poskytuje služebním úřadům podporu formou: – konzultací v průběhu zavádění požadavků Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech, – konzultací projektových záměrů Operačního programu Zaměstnanost, – přípravy školení pro týmy kvality služebních úřadů, – poskytnutím vzorů interních předpisů podle Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech, – přípravy vzorů projektů (interní projekt podle pravidel projektového řízení a alternativně jednoduchý projekt za využití stručné šablony na zavedení minimální míry kvality; projektový záměr a žádost o podporu Operačního programu Zaměstnanost zaměřené na zavedení minimální míry kvality a normy ISO 9001), – přípravy webového prostředí pro účely metodické podpory a sdílení dobrých praxí, – přezkumu míry plnění požadavků Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech s již zavedenými a udržovanými systémy řízení kvality.

II. prosinec 2018 – únor 2019

Závazek je plněn v souladu s Postupem zavádění systému řízení kvality v rámci služebního úřadu uvedeným v Metodickém pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech (schváleného usnesením vlády č. 214 ze dne 4. dubna 2018). Služebním úřadům je kontinuálně poskytována podpora (viz Komentář I. září 2018 – listopad 2018), a to jak v rámci přípravy na zavádění systému řízení kvality, nebo například poradenství pro přípravu projektu na spolufinancování z Operačního programu Zaměstnanost. Pro účely zjištění stavu zavádění systému řízení kvality na jednotlivých služebních úřadech byl v uvedeném období zpracován a služebním úřadům zaslán k vyplnění dotazník. Výstupy z něj budou zpracovány a předloženy vládě České republiky pro informaci o stavu zavádění řízení kvality ve služebních úřadech za rok 2018 (v návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 10. dubna 2017 č. 275 o Metodice zavádění řízení kvality ve služebních úřadech).