4.1.1 Zavádění principů řízení kvality ve služebních úřadech (v rozsahu kritérií zlepšování nebo v rozsahu komplexních metod řízení kvality)

Téma: Řízení kvality ve státní službě

Gestor: Ministerstvo vnitra – Sekce pro státní službu

Průběžný stav implementace závazku:

Milníky Počátek Konec Stav
1. Zavádění principů řízení kvality ve služebních úřadech (Ověřitelný výstup: Počet služebních úřadů se zavedenými kritérii zlepšování nebo v rozsahu komplexních metod řízení kvality dle usnesení vlády ze dne 4. dubna 2018 č. 214. 1.9.2018 30.6.2021 plněn

Komentář:

I. září 2018 – listopad 2018

Závazek je plněn v souladu s Postupem zavádění systému řízení kvality v rámci služebního úřadu uvedeným v Metodickém pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech (schváleného usnesením vlády č. 214 ze dne 4. dubna 2018).

Sekce pro státní službu poskytuje služebním úřadům podporu formou:

 • konzultací v průběhu zavádění požadavků Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech,
 • konzultací projektových záměrů Operačního programu Zaměstnanost,
 • přípravy školení pro týmy kvality služebních úřadů,
 • poskytnutím vzorů interních předpisů podle Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech,
 • přípravy vzorů projektů (interní projekt podle pravidel projektového řízení a alternativně jednoduchý projekt za využití stručné šablony na zavedení minimální míry kvality; projektový záměr a žádost o podporu Operačního programu Zaměstnanost zaměřené na zavedení minimální míry kvality a normy ISO 9001),
 • přípravy webového prostředí pro účely metodické podpory a sdílení dobrých praxí,
 • přezkumu míry plnění požadavků Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech s již zavedenými a udržovanými systémy řízení kvality.

II. prosinec 2018 – únor 2019

Závazek je plněn v souladu s Postupem zavádění systému řízení kvality v rámci služebního úřadu uvedeným v Metodickém pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech (schváleného usnesením vlády č. 214 ze dne 4. dubna 2018). Služebním úřadům je kontinuálně poskytována podpora (viz Komentář I. září 2018 – listopad 2018), a to jak v rámci přípravy na zavádění systému řízení kvality, nebo například poradenství pro přípravu projektu na spolufinancování z Operačního programu Zaměstnanost.

Pro účely zjištění stavu zavádění systému řízení kvality na jednotlivých služebních úřadech byl v uvedeném období zpracován a služebním úřadům zaslán k vyplnění dotazník. Výstupy z něj budou zpracovány a předloženy vládě České republiky pro informaci o stavu zavádění řízení kvality ve služebních úřadech za rok 2018 (v návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 10. dubna 2017 č. 275 o Metodice zavádění řízení kvality ve služebních úřadech).

III. březen 2019 – květen 2019

Závazek je plněn v souladu s Postupem zavádění systému řízení kvality v rámci služebního úřadu uvedeným v Metodickém pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech (schváleného usnesením vlády č. 214 ze dne 4. dubna 2018).

Služebním úřadům je kontinuálně poskytována podpora (viz Komentář I. září 2018 – listopad 2018), jež je na základě jejich požadavků zaměřena v tomto období zejména na:

 • konzultace v průběhu zavádění požadavků Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech,
 • konzultace projektových záměrů Operačního programu Zaměstnanost,
 • přezkum míry plnění požadavků Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech.

V uvedeném období uskutečnila sekce pro státní službu Ministerstva vnitra školení pro hodnotitele žádostí o podporu Operačního programu Zaměstnanost, jehož cílem bylo pochopení systému řízení kvality tak, aby věcné hodnocení předložených žádostí o podporu bylo v souladu s požadavky Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech.

V rámci Dnů otevřených dveří k projektu „Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173, jehož prostřednictvím je plněn úkol zavedení řízení kvality ve služebních úřadech, měli účastníci možnost otevřených konzultací s týmem kvality sekce pro státní službu a sdílení dobrých praxí se zaváděním řízení kvality do úřadu.

IV. červen 2019 – srpen 2019

Závazek je plněn v souladu s Postupem zavádění systému řízení kvality v rámci služebního úřadu uvedeným v Metodickém pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech (schváleného usnesením vlády č. 214 ze dne 4. dubna 2018).
Služebním úřadům je kontinuálně poskytována podpora (viz Komentář I. září 2018 – listopad 2018), jež je na základě jejich požadavků zaměřena v tomto období zejména na:

 • konzultace v průběhu zavádění požadavků Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech,
 • konzultace projektových záměrů Operačního programu Zaměstnanost,
 • přezkum míry plnění požadavků Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech.

V souladu s vládou schváleným Metodickým pokynem pro řízení kvality ve služebních úřadech má sekce pro státní službu Ministerstva vnitra za povinnost ke dni 30. června 2019 monitorovat posun v procesu zavádění řízení kvality v jednotlivých služebních úřadech. Z tohoto důvodu byly služební úřady požádány o zaslání stručné zprávy o postupu prací v této oblasti.

V. září 2019 – listopad 2019

Závazek je plněn v souladu s Postupem zavádění systému řízení kvality v rámci služebního úřadu uvedeným v Metodickém pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech (schváleného usnesením vlády č. 214 ze dne 4. dubna 2018).
Služebním úřadům je kontinuálně poskytována podpora (viz Komentář I. září 2018 – listopad 2018), jež je na základě jejich požadavků zaměřena v tomto období zejména na:

 • konzultace v průběhu zavádění požadavků Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech,
 • konzultace projektových záměrů Operačního programu Zaměstnanost,
 • přípravy školení pro týmy kvality služebních úřadů,
 • poskytnutí vzorů interních předpisů podle Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech,
 • poskytnutí vzorů projektů (interní projekt podle pravidel projektového řízení a alternativně jednoduchý projekt za využití stručné šablony na zavedení minimální míry kvality),
 • přezkum míry plnění požadavků Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech.

Většina konzultací poskytovaných sekcí pro státní službu Ministerstva vnitra služebním úřadům byla zaměřena na problematiku sestavování týmu kvality, na možnosti jeho ukotvení v rámci organizační struktury daného úřadu, včetně možností jeho sestavení prostřednictvím interního aktu řízení zvoleného dle zvyklostí daného úřadu.

V návaznosti na potřeby a požadavky služebních úřadů blíže specifikovat činnosti Gestora systému řízení kvality, Manažera kvality, Interního auditora kvality, členů Týmu kvality a doporučení vzešlá z dosavadní praxe služebních úřadů v této oblasti, byla sekcí pro státní službu zpracována příloha již dříve publikovaného „Doporučení pro sestavování týmu kvality pro zavádění Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech a role služebního orgánu“ specifikující výše uvedenou oblast.

Informace a dokumenty k zavádění řízení kvality ve služebních úřadech jsou průběžné zveřejňovány na https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/podpora-zavadeni-rizeni-kvality-ve-sluzebnich-uradech.aspx.

VI. prosinec 2019 – únor 2020

Závazek je plněn v souladu s Postupem zavádění systému řízení kvality v rámci služebního úřadu uvedeným v Metodickém pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech (schváleného usnesením vlády č. 214 ze dne 4. dubna 2018).

VII. březen 2020 – květen 2020

Závazek je plněn v souladu s Postupem zavádění systému řízení kvality v rámci služebního úřadu uvedeným v Metodickém pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech (schváleného usnesením vlády č. 214 ze dne 4. dubna 2018).
Služebním úřadům je kontinuálně poskytována podpora (viz Komentář I. září 2018 – listopad 2018), jež je na základě jejich požadavků zaměřena v tomto období zejména na:

 • konzultace v průběhu zavádění požadavků Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech,
 • konzultace projektových záměrů Operačního programu Zaměstnanost,
 • přípravy školení pro týmy kvality služebních úřadů,
 • přezkum míry plnění požadavků Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech.