Ministerstva dokončila vyhodnocení plnění svých protikorupčních programů

Ministerstva a další ústřední správní úřady splnily svou povinnost stanovenou Rámcovým resortním interním protikorupčním programem a v prvním čtvrtletí roku 2020 provedly vyhodnocení plnění svých Resortních interních protikorupčních programů za období 2018 – 2019.

Resortní interní protikorupční programy (RIPPy) jsou soubory postupů a opatření, které mají odstranit nebo v maximální možné míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v rámci resortů (ministerstev a jiných ústředních správních úřadů). Navazují na Rámcový resortní interní protikorupční program (RRIPP), který stanoví minimální rámec RIPPů jednotlivých resortů. Aplikace RRIPP umožňuje v jednotlivých resortech zajistit s využitím existujících materiálů standardizovanou strukturální a obsahovou podobu boje s korupcí ve formě RIPPů, jako výchozích dokumentů preventivního boje proti korupci, odpovídajících aktuálním protikorupčním dokumentům vlády. Zároveň však RIPPy odrážejí specifika jednotlivých resortů.

Hlavním cílem RIPP je vymezit v jednotlivých organizačních útvarech resortu oblasti s možným korupčním potenciálem, identifikovat v nich klíčová korupční rizika, zhodnotit relevantní kontrolní a řídící mechanismy a případně tyto mechanismy prostřednictvím nápravných opatření posílit.

K dosažení výše uvedených cílů si v RIPP každý resort stanoví úkoly, které jsou rozděleny do těchto tematických celků: vytváření a posilování protikorupčního klimatu, transparentnost, řízení korupčních rizik a monitoring kontrol, postupy při podezření na korupci a vyhodnocení interního protikorupčního programu. U každého ze stanovených úkolů je určena odpovědnost, případně spoluodpovědnost za plnění úkolu, a termín jeho plnění. Odpovědnou osobou za RIPP je ministr, resp. vedoucí správního úřadu.

Rámcový resortní interní protikorupční program naleznete na webu Korupce.cz.