Mezirezortní koordinační skupina pro boj s korupcí projednala problematiku protikorupčních programů na úřadech

V pátek 20. září se potřetí v tomto roce sešla Mezirezortní koordinační skupina pro boj s korupcí. Projednala zprávu z monitoringu implementace Rámcového rezortního interního protikorupčního programu (RRIPP), metodické doporučení k vyhodnocení rezortních interních protikorupčních programů (RIPP) pro rok 2020 a přípravu Akčního plánu boje s korupcí na rok 2020.

V prvním čtvrtletí roku 2019 proběhly monitoringy implementace RRIPP doRIPP, což jsou základní protikorupční dokumenty jednotlivých organizací. Monitoringu se zúčastnila všechna ministerstva a 14 správních úřadů (dále jen „organizace“) a byl zaměřen na čtyři základní oblasti: Identifikace stavu RIPP (soulad tohoto předpisu s RRIPP), protikorupční informace nainternetových stránkách (komplexnost poskytovaných protikorupčních informací jednotlivými organizacemi), protikorupční školení a podezření na spáchání protikorupčního trestného činu. Z monitoringů byla vypracována Zpráva z monitoringu implementace RRIPP za rok 2019.

Příští rok budou organizace vypracovávat Zprávu o plnění RIPP, coby interní dokument o učiněných protikorupčních opatřeních za poslední dva roky. Vzhledem ke komplexnosti a obsáhlosti připravované Zprávy bude připraveno Metodické doporučení k vyhodnocení RIPP 2020, které sjednotí připravované zprávy, jejich strukturu a uváděné údaje, aby bylo možné provést analýzu protikorupční činnosti jednotlivých organizací.

Mezirezortní koordinační skupina pro boj s korupcí
Mezirezortní koordinační skupina pro boj s korupcí je pracovní skupina, jejímž úkolem je definovat zásadní priority vládní protikorupční politiky, aktivně vyhledávat oblasti výkonu veřejné správy, které jsou z hlediska potenciálního korupčního prostoru nejrizikovější a navrhovat opatření k odstranění těchto rizik, sledovat a vyhodnocovat protikorupční opatření. Dále tato pracovní skupina sleduje legislativní proces související s korupční problematikou a navzájem se informuje o konkrétních protikorupčních krocích provedených v jednotlivých rezortech. Členy Skupiny jsou zástupci delegovaní všemi ministerstvy a dalšími ústředními správními úřady, ale také zástupci nestátních neziskových organizací, zabývajících se bojem s korupcí. Gestorem skupiny je Ministerstvo spravedlnosti – Oddělení boje proti korupci.