Mezinárodní platforma k ochraně oznamovatelů přijala deklaraci

Platforma Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities (dále jen „NEIWA“), jež sdružuje protikorupční útvary zabývající se ochranou oznamovatelů (whistleblowerů) z dvaceti jedna evropských států, přijala na on‑line jednání dne 26. června 2020 deklaraci vyzývající členské státy EU k řádné implementaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice“). Směrnici mají členské státy povinnost implementovat do národních právních řádů nejpozději 17. prosince 2021.

Přijatá deklarace obsahuje deset bodů, které apelují na náležitou implementaci stěžejních povinností podle směrnice – například povinnosti ustanovit útvar odpovědný za přijímání a vyřizování oznámení, povinnosti sankcionovat odvetná opatření proti oznamovatelům, kteří upozorní na protiprávní jednání či povinnosti ustanovit v rámci státní správy odpovědný útvar za poskytování informací týkajících se ochrany oznamovatelů.

Česká republika oproti většině členských států Evropské unie v procesu implementace významně pokročila, když dne 30. června 2020 rozeslala návrh zákona o ochraně oznamovatelů a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů, do meziresortního připomínkového řízení.

Přijatou deklaraci si můžete přečíst zde.

***

NEIWA vznikla v roce 2018 pod záštitou nizozemského Úřadu pro ochranu oznamovatelů v reakci na iniciativu Evropské komise přijmout směrnici, která v členských státech zajistní stejný minimální standard ochrany oznamovatelů. NEIWA sdružuje dvacet jedna útvarů příslušných k ochraně oznamovatelů z šestnácti členských států EU. Jejím cílem je zajistit řádnou implementaci směrnice a posílit harmonizaci úpravy ochrany oznamovatelů v EU.