Mezinárodní platforma k ochraně oznamovatelů přijala deklaraci

Platforma Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities (dále jen „NEIWA“), jeĹľ sdruĹľuje protikorupÄŤnĂ­ Ăştvary zabĂ˝vajĂ­cĂ­ se ochranou oznamovatelĹŻ (whistleblowerĹŻ) z dvaceti jedna evropskĂ˝ch státĹŻ, pĹ™ijala na on‑line jednánĂ­ dne 26. ÄŤervna 2020 deklaraci vyzĂ˝vajĂ­cĂ­ ÄŤlenskĂ© státy EU k Ĺ™ĂˇdnĂ© implementaci SmÄ›rnice EvropskĂ©ho parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. Ĺ™Ă­jna 2019 o ochranÄ› osob, kterĂ© oznamujĂ­ porušenĂ­ práva Unie (dále jen „smÄ›rnice“). SmÄ›rnici majĂ­ ÄŤlenskĂ© státy povinnost implementovat do národnĂ­ch právnĂ­ch řádĹŻ nejpozdÄ›ji 17. prosince 2021.

PĹ™ijatá deklarace obsahuje deset bodĹŻ, kterĂ© apelujĂ­ na náleĹľitou implementaci stěžejnĂ­ch povinnostĂ­ podle smÄ›rnice – například povinnosti ustanovit Ăştvar odpovÄ›dnĂ˝ za pĹ™ijĂ­mánĂ­ a vyĹ™izovánĂ­ oznámenĂ­, povinnosti sankcionovat odvetná opatĹ™enĂ­ proti oznamovatelĹŻm, kteří upozornĂ­ na protiprávnĂ­ jednánĂ­ ÄŤi povinnosti ustanovit v rámci státnĂ­ správy odpovÄ›dnĂ˝ Ăştvar za poskytovánĂ­ informacĂ­ tĂ˝kajĂ­cĂ­ch se ochrany oznamovatelĹŻ.

ÄŚeská republika oproti vÄ›tšinÄ› ÄŤlenskĂ˝ch státĹŻ EvropskĂ© unie v procesu implementace vĂ˝znamnÄ› pokroÄŤila, kdyĹľ dne 30. ÄŤervna 2020 rozeslala návrh zákona o ochranÄ› oznamovatelĹŻ a návrh zákona, kterĂ˝m se mÄ›nĂ­ nÄ›kterĂ© zákony v souvislosti s pĹ™ijetĂ­m zákona o ochranÄ› oznamovatelĹŻ, do meziresortnĂ­ho pĹ™ipomĂ­nkovĂ©ho řízenĂ­.

Přijatou deklaraci si můžete přečíst zde.

***

NEIWA vznikla v roce 2018 pod záštitou nizozemskĂ©ho Úřadu pro ochranu oznamovatelĹŻ v reakci na iniciativu EvropskĂ© komise pĹ™ijmout smÄ›rnici, která v ÄŤlenskĂ˝ch státech zajistnĂ­ stejnĂ˝ minimálnĂ­ standard ochrany oznamovatelĹŻ. NEIWA sdruĹľuje dvacet jedna ĂştvarĹŻ příslušnĂ˝ch k ochranÄ› oznamovatelĹŻ z Ĺˇestnácti ÄŤlenskĂ˝ch státĹŻ EU. JejĂ­m cĂ­lem je zajistit řádnou implementaci smÄ›rnice a posĂ­lit harmonizaci Ăşpravy ochrany oznamovatelĹŻ v EU.