Mezinárodní den boje proti korupci

Dnes si celosvětově připomínáme Mezinárodní den boje proti korupci. Vláda současně na svém dnešním jednání schválila Akční plán boje s korupcí na rok 2020.

Mezinárodní den boje proti korupci se slaví 9. prosince od roku 2003. Jeho vyhlášení předcházelo přijetí Úmluvy proti korupci Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 31. října téhož roku. Protože se Česká republika k této úmluvě připojila, můžeme také slavit. Letos už po sedmnácté.

Vláda oslavila tento den symbolicky – na svém dnešním jednání schválila Akční plán boje s korupcí, kterým se zavázala k přijetí ambiciózních protikorupčních opatření v roce 2020. Konkrétně se jedná např. o definitivní prosazení návrhu zákona o lobbování, novely zákona o státním zastupitelství a novely zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu. Na úrovni vlády bude předložen návrh zákona o ochraně oznamovatelů, kterým se do českého právního řádu transponuje evropská směrnice o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie. Dále bude vládě předložen návrh zákona o evidenci skutečných majitelů a Akční plán, kterým se Česká republika připojí k plnění stanovených závazků vůči prestižní mezinárodní iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP).  

Koordinací vládní protikorupční politiky je pověřena ministryně spravedlnosti. Na Ministerstvu spravedlnosti má v gesci oblast boje proti korupci Odbor střetu zájmů a boje proti korupci. V roce 2019 se odpovědným resortům podařilo prosadit několik dlouho diskutovaných opatření: v Parlamentu byl definitivně schválen tzv. nominační zákon, který stanoví transparentní nominační postup pro výběr uchazečů o řídící a dozorčí funkce v právnických osobách s majetkovou účastí státu. Dále byla schválena novela zákona o registru smluv, díky které byly zrušeny výjimky pro státní akciové firmy obchodované na burze (např. ČEZ, České dráhy). Vláda v roce 2019 rovněž schválila návrh zákona o lobbování, jehož cílem je stanovit jasná a vymahatelná pravidla pro lobbování na nejvyšší úrovni, a novelu zákona o soudech a soudcích implementující mimo jiné doporučení Skupiny států proti korupci při Radě Evropy (GRECO).