Mezinárodní den boje proti korupci

Dnes si celosvětově připomínáme Mezinárodní den boje proti korupci. Vláda a Ministerstvo spravedlnosti systematicky plní protikorupční priority, které jsou souhrnně uvedeny v návrhu Vládní koncepce boje proti korupci na léta 2023 až 2026.  

Mezinárodní den boje proti korupci se slaví 9. prosince od roku 2003. Jeho vyhlášení předcházelo přijetí Úmluvy proti korupci Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 31. října téhož roku.

Vláda se v programovém prohlášení zavázala k prosazení dlouho absentujících protikorupčních opatření, jakými jsou například zákon o ochraně oznamovatelů, zákon o lobbování či novela zákona o státním zastupitelství. Citovaná opatření procházejí legislativním procesem, přičemž se Ministerstvo spravedlnosti intenzivně zasazuje o jejich prosazení a veřejnost o plnění dílčích milníků průběžně informuje.

Při příležitosti mezinárodního dne boje proti korupci se zaměříme na představení klíčového programového protikorupčního dokumentu vlády „Vládní koncepce boje proti korupci na léta 2023 až 2026″ (dále jen „Koncepce“), která aktuálně prochází mezirezortním připomínkovým řízením a vláda ji schválí v průběhu ledna 2023. Cílem Koncepce je shrnutí minimálního institucionálního a obsahového rámce protikorupční politiky vlády, jejímž koordinátorem na vládní úrovni je ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Koncepce vymezuje čtyři prioritní oblasti boje s korupcí vyplývající z programových dokumentů a mezinárodních závazků České republiky.

Prioritní oblast „Výkonná a nezávislá veřejná moc“ se zaměřuje na opatření týkající se státní správy, orgánů činných v trestním řízení, plnění doporučení Skupiny států proti korupci při Radě Evropy (GRECO) a realizaci projektu „Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu“.

Prioritní oblast „Transparentnost a otevřený přístup k informacím“ se zaměřuje na prosazení návrhu regulace lobbování, novelizaci zákona o střetu zájmů, zavedení jednotné veřejné evidence dotací, pokrok v otvírání dat a plnění závazků vyplývajících z akčních plánů České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí.

V rámci prioritní oblasti „Hospodárné nakládání s majetkem státu“ obsahuje řadu opatření týkající se veřejného zadávání, a to jak novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek, tak rozšíření metodické podpory a zapojení veřejnosti do monitorování veřejného zadávání. Dále akcentuje hodnocení korupční rizik u řady návrhů zákonů, zejména stavebního zákona, novely zákona o pozemních komunikacích, zákona o vyvlastnění, zákona o veřejných dražbách, návrhu energetického zákona klimatického zákona. Obsahem této prioritní oblasti jsou dále novelizace zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a předložení věcného záměru zákona o řízení a kontrole veřejných financí.

Čtvrtá prioritní oblast „Rozvoj občanské společnosti“ se týká primárně realizace opatření v oblasti ochrany oznamovatelů protiprávního jednání coby klíčové priority Koncepce. V prvé řadě se jedná o prosazení návrhu zákona o ochraně oznamovatelů a doprovodného změnového zákona. Dále se mimo jiné jedná o realizaci mediální kampaně s cílem zvýšení informovanosti veřejnosti o ochraně oznamovatelů protiprávního jednání. V neposlední řadě bude v gesci Ministerstva spravedlnosti rozvíjena metodická činnost včetně fungování vnějšího oznamovacího systému. Dalším opatřeními prioritní oblasti jsou zejména pilotní ověření Metodiky participace nestátních neziskových organizací v poradních a pracovních orgánech a při tvorbě dokumentů státní správy a realizace projektu „Korupce ve vybraných sektorech v České republice a možnosti jejího snížení“, jehož nositelem je Sociologický ústav Akademie věd České republiky a aplikačním garantem Ministerstvo spravedlnosti.

V uplynulém období se v proběhlých mezinárodních srovnáních ukázalo, že Česká republika v boji proti korupci stagnovala, a je tak třeba nyní prosadit několik zásadních opatření, jejichž splnění by pomohlo zlepšit situaci nikoliv pouze v abstraktních žebříčcích, nýbrž ve faktickém životě jejích občanů. Česká republika zároveň čelí souběhu několika bezprecedentních krizí a zhoršená ekonomická situace má zásadní vliv na citlivost občanů vůči projevům korupce, resp. obcházení pravidel privilegovanými skupinami, prohlubování nerovností, nehospodárnému nakládání s majetkem státu apod. Vláda díky efektivní protikorupční politice přinášející konkrétní řešení bude moci úspěšně čelit narůstajícím antisystémovým či protidemokratickým náladám ve společnosti.

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

9. prosince 2022