Mezinárodní den boje proti korupci

Dnes si celosvětově připomínáme Mezinárodní den boje proti korupci. Vláda ho symbolicky oslavila o dva dny dříve schválením Akčního plánu boje proti korupci na roky 2021 a 2022.

Mezinárodní den boje proti korupci se slaví každý rok dne 9. prosince, a to již od roku 2003. Jeho vyhlášení předcházelo přijetí Úmluvy proti korupci Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 31. října téhož roku. Česká republika tuto úmluvu podepsala 22. dubna 2005 a ratifikovala dne 29. listopadu 2013.

Vláda České republiky Mezinárodní den boje proti korupci symbolicky oslavila již v pondělí schválením Akčního plánu boje proti korupci na roky 2021 a 2022, který zajišťuje kontinuální naplňování protikorupčních opatření v dalších letech, včetně období po volbách do Poslanecké sněmovny. V listopadu tohoto roku byl vládou schválen též Akční plán ČR Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2020 až 2022.

I přes to, že byl rok 2020 poznamenán pandemií COVID-19, se i v letošním roce na poli boje proti korupci dařilo. Do legislativního procesu byla předložena většina legislativních návrhů protikorupčního charakteru, ke kterým se vláda zavázala ve svých programových dokumentech, stejně tak byla realizována většina předsevzatých nelegislativních opatření.

Do konce roku 2020 a v roce 2021 bude hrát důležitou protikorupční roli dokončení započatého legislativního procesu u materiálů, které byly Parlamentu předloženy k projednání, nicméně došlo k jejich pozdržení z důvodu nutnosti prioritně řešit opatření spojená s pandemií COVID-19. Jedná se například o novelu zákona o soudech a soudcích, novelu zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů a návrh regulace lobbování. Dále můžeme zmínit projednávání návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů úzce navázaného na novelu zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, který již byl podepsán prezidentem republiky. Mezi prioritními je v neposlední řadě i návrh zákona o ochraně oznamovatelů, který je transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, a který již byl k předložen vládě k projednání.

***

Koordinací vládní protikorupční politiky je pověřena ministryně spravedlnosti. Na Ministerstvu spravedlnosti je oblast boje proti korupci v gesci Sekce koordinace boje proti korupci a jejího Odboru střetu zájmů a boje proti korupci. Více informací o boji proti korupci v České republice si můžete přečíst na webových stránkách Korupce.cz.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.