GRECO (Skupina států proti korupci Rady Evropy) zveřejnilo doporučení uložená České republice v rámci pátého kola hodnocení

V nové hodnotící zprávě GRECO zveřejnilo doporučení pro Českou republiku týkající se prevence korupce a podpory integrity ve státní správě a orgánech činných v trestním řízení.

Hodnotící zpráva prostřednictvím dvaceti doporučení vybízí Českou republiku k přijetí opatření ve vztahu k integritě osob ve vrcholných výkonných funkcích včetně rozšíření regulace střetu zájmů či přijetí pravidel pro lobbování. Orgánům činným v trestním řízení pak doporučuje přijmout opatření s cílem zvýšit zastoupení žen u policie či zavést mechanismus pro poskytování důvěrného poradenství v otázkách etiky a integrity pro policisty a zaměstnance policie.

GRECO ve zprávě upozorňuje na skutečnost, že v České republice stále neexistuje právní rámec upravující vztahy mezi lobbisty a vrcholnými funkcionáři, ačkoliv je toto téma již řadu let diskutováno. GRECO proto doporučuje, aby byla zavedena pravidla pro způsob, jakým osoby ve vrcholných výkonných funkcích navazují kontakty s lobbisty a dalšími třetími stranami, jež se snaží ovlivnit legislativní a jiné činnosti vlády, a aby byly zveřejňovány dostatečné informace o účelu těchto kontaktů, např. totožnost osob, s nimiž se schůzka uskutečnila, a konkrétní předmět jednání.

Návrh zákona o lobbování a doprovodného změnového zákona, které odpovídají výše uvedeným doporučením, předložilo Ministerstvo spravedlnosti vládě 9. května 2023. Návrhy budou v nejbližší době vládou projednány a posunuty do další fáze legislativního procesu, tedy k projednání Poslaneckou sněmovnou. Účinnost obou právních předpisů se předpokládá k 1. červenci 2025.

Ve vztahu k vrcholným funkcionářům uložilo GRECO České republice doporučení rovněž v oblasti střetu zájmů. Konkrétně např. doporučuje posílit povinnost oznamovat ad hoc střet zájmů tím, že se bude vztahovat na všechny osoby ve vrcholných výkonných funkcích a na všechny situace nebo činnosti spojené s jejich funkcemipovinnost zveřejňovat tato prohlášení a zavést požadavek na vyloučení dotčené osoby z rozhodování. Ministerstvo spravedlnosti již v současné době zpracovává analýzu, jejímž výstupem bude identifikace mezer v zákoně o střetu zájmů a následné navržení vhodných legislativních úprav.

GRECO také nadále doporučuje České republice, aby majetková prohlášení osob ve vrcholných výkonných funkcích byla snadno a včas přístupná široké veřejnosti. A to navzdory rozhodnutí Ústavního soudu Pl. ÚS 38/17 ze dne 11. února 2020, ve kterém konstatoval, že automatické zveřejňování majetkových prohlášení veřejných funkcionářů by bylo nepřiměřeným zásahem do jejich soukromého života. Ministerstvo spravedlnosti proto přistoupilo k udělování přístupu k těmto majetkovým prohlášením na základě žádosti a za podmínky identifikace žadatele. Mezi další doporučení patří zavedení kodexu chování pro osoby ve vrcholných funkcích, testy integrity poradců, ale i ministrů a jejich náměstků před jmenováním do funkce či úpravu pravidel týkajících se střetu zájmu po skončení pracovního poměru.

Ve vztahu k policii GRECO doporučuje například doplnit etický kodex a závazný pokyn o pravidlech chování praktickými pokyny s konkrétními příklady a dále zavést mechanismus pro poskytování důvěrného poradenství v otázkách etiky a integrity pro policisty a zaměstnance policie. V této souvislosti policie zřídila komisi pro policejní kulturu, v rámci níž existuje sekce pro policejní etiku, jejímž úkolem je mimo jiné propagace pravidel profesní etiky a integrity a poskytování stanovisek na vyžádání. 

Dále GRECO policii doporučuje provádět školení a osvětové činnosti o opatřeních na ochranu oznamovatelů na všech úrovních hierarchie a velení. Na tomto místě je vhodné zdůraznit, že policie zavedla vnitřní oznamovací systém v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, přičemž všichni policisté a zaměstnanci policie o něm byli prokazatelně informování. Mezi další doporučení patří např. přezkoumat systém darů a sponzorství pro policii či zajištění zveřejňování statistik stížností na zaměstnance policie a přijatých opatření.

V návaznosti na uložená doporučení musí Česká republika informovat do 31. prosince 2024 o opatřeních přijatých k jejich provedení, zhodnocení plnění doporučení provede GRECO v r. 2025.

Podrobné informace o činnosti Skupiny GRECO včetně hodnotících zpráv všech členských států jsou dostupné na www.coe.int/greco.

Hodnotící zpráva Česká republika – Páté kolo ( Čj )

Hodnotící zpráva Česká republika – Páté kolo ( Aj )

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.