Dvacátý třetí červen – Světový den whistleblowerů

Světový den whistleblowerů (World Whistlebowers Day) se slaví 23. června. Jeho cílem je zejména upozornit na problematiku whistleblowingu a roli whistleblowerů (oznamovatelů) v boji (nejen) proti korupci.

Whistlebloweři jsou osoby, které upozorňují na podezřelé praktiky ohrožující či poškozující veřejný zájem, u nichž není možné nebo účelné nápravu zjednat běžným pracovním postupem. Protože jednají ve veřejném zájmu, zasluhují zákonem zakotvenou ochranu před možným postihem (ztrátou zaměstnání, případně ohrožením bezpečí sebe či své rodiny).

Za účelem zvýšení ochrany whistleblowerů a efektivnějšího postihu protiprávních jednání byla dne 23. října 2019 schválena Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Ministerstvo spravedlnosti následně připravilo transpoziční návrh zákona o ochraně oznamovatelů a souvisejícího změnového zákona. Návrh zákona vláda předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 9. února 2021, kde následně prošel prvním čtením. Do 12. července pak musí být projednán Ústavně právním výborem a Výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Za splnění dalších podmínek uvedených v návrhu zákona budou chráněni oznamovatelé všech trestných činů a přestupků, o nichž se dozvěděli v souvislosti s prací (nebo obdobnou činností), a oznamovatelé jiného protiprávního jednání, o němž se dozvěděli v souvislosti s prací (nebo obdobnou činností), jež se týká zákonem vymezených oblastí. Zákon dále zavádí povinnost vymezených subjektů vytvořit tzv. vnitřní oznamovací systém pro podávání oznámení. Návrhy zákonů představují také nové kategorie přestupků, jež budou významným prvkem zajištění vymahatelnosti navržené právní úpravy.

Po ukončení legislativního procesu tak do českého právního řádu přibude komplexní právní ochrana oznamovatelů protiprávních jednání.  Transpoziční lhůta uplyne dne 17. prosince 2021. Více informací naleznete zde.

Ministerstvo spravedlnosti jako jednu z dalších protikorupčních aktivit realizuje od 1. srpna 2020 projekt Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu podporovaný z Fondů EHP 2014 – 2021, jehož součástí bude rovněž mediální kampaň zaměřená na šíření povědomí v oblasti boje proti korupci – zejména na whistleblowery a jejich ochranu. Více o projektu si můžete přečíst zde.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.