Bylo zhodnoceno plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2020, většina úkolů byla splněna

Vláda dne 12. dubna 2021 vzala na vědomí nelegislativní materiál „Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2020“ (dále jen „Zhodnocení“). Zmíněné Zhodnocení za uplynulé období je vládě pravidelně předkládáno do 31. března roku následujícího. Většina úkolů v rámci jednotlivých opatření byla splněna.

Z celkového množství 43 úkolů jich bylo 63 % (27) zcela splněno, 32 % (14) splněno částečně a 5 % (2) splněno nebylo. Z důležitých úkolů, které byly splněny nebo naplňovány průběžně, se jednalo například o:

 • Předložení návrhu zákona o ochraně oznamovatelů.
 • Předložení návrhu novely zákona o zadávání veřejných zakázek.
 • Předložení návrhu stavebního zákona.
 • Předložení transpozičního návrhu novely zákona o svobodném přístupu k informacím.
 • Dokončení legislativního procesu u návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů.
 • Dokončení legislativního procesu u návrhu novely zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
 • Zpracování sektorových analýz korupce v oblastech exekucí, energetiky, telekomunikací a dopravy.
 • Pokračování v legislativním procesu u návrhu zákona o lobbování a souvisejícího změnového zákona.
 • Plnění závazků v Akčním plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020.

Některé přetrvávající úkoly, stejně jako navazující úkoly u vybraných opatření, byly zařazeny do Akčního plánu boje proti korupci na roky 2021 a 2022, aby bylo zachováno kontinuální plnění protikorupčních aktivit vlády.

Nesplněné úkoly nebyly realizovány vzhledem k značnému vytížení Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s pandemií COVID-19. Jedná se o tyto úkoly:

 • Realizace úkolů obsažených v sektorové analýze korupce ve zdravotnictví;
 • Předložení věcného záměru zákona o provádění veřejného zdravotního pojištění.

Obsah Zhodnocení je tvořen z podstatné části jednotlivými vstupy, které v rámci své gesce ministryni spravedlnosti, jež tento materiál předkládá, zaslala jednotlivá ministerstva a ostatní ústřední správní úřady. Jednotlivá opatření, která jsou seskupena v rámci čtyř prioritních oblastí odpovídajících struktuře vyhodnocovaného akčního plánu, byla zhodnocena jak ze strany svého věcného, tak formálního a procesního naplnění.