Lobbing

Lobbing je legitimní součástí demokratického procesu ve vyspělých zemích. Prosazování zájmů a působení na představitele veřejné moci s cílem ovlivnit jejich rozhodování však neprobíhá vždy transparentně a podle jasných pravidel. Netransparentnost a nejasné nastavení pravidel s sebou přináší riziko ohrožení veřejného zájmu ve prospěch skrytých parciálních zájmů. Lobbing je proto často dáván do úzké souvislosti s korupcí a klientelismem.

Regulace lobbingu by měla být účinným nástrojem, jak výše zmíněné skutečnosti napravit, a to na základě opatření, která umožní odkrytí vazeb mezi lobbisty a veřejnými činiteli veřejné kontrole a přispějí tak k posílení transparentnosti legislativního a rozhodovacího procesu. Přestože otázka regulace lobbingu není v programových dokumentech vlády explicitně řešena, Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 nutnost přijímání výše zmíněných opatření zdůrazňuje v prioritní oblasti „Transparentnost a otevřený přístup k informacím“. Nutnost zavedení pravidel pro lobbing v České republice je artikulována rovněž ze strany neziskových organizací zabývajících se bojem s korupcí. Tématu v poslední době věnuje pozornost i Rada Evropy. Výbor Ministrů Rady Evropy  v této souvislosti přijal dne 22. března své Doporučení členským státům v oblasti právní regulace lobbistické činnosti v kontextu veřejného rozhodování. Problematikou legislativního řešení lobbingu se intenzivně zabývá Pracovní komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k lobbingu . Výstupem z činnosti této pracovní komise je, mimo jiné, základní koncepční dokument (teze), který představuje možnosti a východiska budoucí regulace lobbingu v České republice včetně možných dílčích opatření či samotného legislativního řešení. Vytvoření tohoto koncepčního dokumentu bylo zakotveno v úkolu obsaženém v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2016 v rámci prioritní oblasti „Transparentnost a otevřený přístup k informacím“.

Výsledný základní koncepční dokument s názvem „Návrh opatření na posílení transparentnosti legislativního a rozhodovacího procesu ve vztahu k lobbistické činnosti“ byl vládou vzat na vědomí usnesením č. 123 ze dne 15. února 2017. Materiál obsahuje návrh možných opatření legislativní i nelegislativní povahy, jejichž účelem je především posílení transparentnosti legislativního a rozhodovacího procesu ve vztahu k lobbistické činnosti. Jedná se o registr lobbistů, etický kodex poslance, senátora a člena vlády, registr darů poslanců, senátorů a členů vlády, legislativní stopu, veřejné diáře poslanců, senátorů a členů vlády, a další dílčí opatření na posílení transparentnosti legislativního procesu v parlamentu. V materiálu jsou také reflektována doporučení mezinárodních organizací týkající se regulace lobbingu a souvisejících opatření na podporu transparentnosti lobbistického sektoru a posílení integrity veřejného sektoru. Výběr konkrétního řešení bude záviset na rozhodnutí nové politické reprezentace, která vzejde z voleb v roce 2017.

Vláda zároveň svým usnesením uložila ministru pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, aby předložil věcný záměr zákona o lobbingu ve spolugesci ministra spravedlnosti a ministra vnitra. Věcný záměr zákona byl vládě předložen a schválen jejím usnesením ze dne 21. února 2018 č. 114. Návazně byly do mezirezortního připomínkového řízení předloženy návrh zákona o lobbování a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti přijetím zákona o lobbování, Mezirezortní připomínkové řízení probíhalo ve dnech 5. září 2018 až 4. října 2018 a v současné době probíhá vypořádávání rozporů a projednávání obou návrhů v pracovních komisích Legislativní rady vlády.

Název Velikost Ke stažení
Navrh-opatreni-na-posileni-transparentnosti-legislativniho-a-rozhodovaciho-procesu-ve-vztahu-k-lobbisticke-cinnosti 1,11 MB
Usneseni-vlady-Ceske-republiky-ze-dne-15–unora-2017-c–123 125,94 KB